Scolaziun, lavur ed engaschi da Jürg Wasescha

 

Jürg Wasescha ei naschius ils 15 da fevrer 1978 e carschius si a Savognin. Suenter haver absolviu il temps da scola obligatoric en Surmir ha el visitau il seminari da scolasts a Cuera ed acquistau leu la patenta da scolast igl onn 2002.

Ils onns 2002 – 2006 ha Jürg Wasescha fatg ses studis a la scola aulta da musica a Lucerna en ils roms principals « diregier/direcziun da chors » e « cant liturgic» mo era sco «organist en liturgia » (rom lateral). Jürg Wasescha ha serrau giu ses studis a Lucerna cun il « diplom da musica sacrala«.

 

Gia duront ils studis ha Jürg Wasescha surpriu igl onn 2004 la direcziun dal Chor Rumantsch Zug. Il giubileum da 10 onns ei in motiv per ina pintga fiasta.

 

Igl onn 2007 surpren Jürg Wasescha la plazza per musica sacrala en la pleiv catolica da Tavau. Sco uffeci principal diregia el leu il chor mischedau da baselgia e surpren l’ orgla en uffeci secundar. Sch’ ei fa basegns suna el era l’ orgla a Savognin en siu vitg patern.

 

Las qualitads musicalas da Jürg Wasescha sco dirigent ed organist crodan spert si. Igl onn 2007 vegn el elegius en la cummissiun cantunala da cant dil cantun Grischun ed el medem temps surdat ins era ad el la direcziun sco dirigent dil district da cant Alvra.

Dapi igl onn 2009 ei el commember dil chor « Cantoris » che fa mintgamai part al festival cultural «Origen ». Plinavon diregia Jürg Wasescha dapi igl onn 2010 igl ensembel vocal dil Grischun sco era la musica instrumentala da Tavau. In onn suenter entra el, quei secapescha da sesez sco surmiran, era el chor da vallada « Chor viril Surses ».

 

Igl onn 2011 frequenta Jürg Wasescha cuors da formaziun per experts da cant dall’uniun svizra da chors. Ils emprems engagements sco expert a fiastas da cant ha el gia absolviu cun bien success.

 

Per siu grond engaschi e success en differentas spartas da cant e musica ha Jürg Wasescha survegniu dal cantun Grischun il november 2014 il “premi da promoziun da cultura”

 

Jürg Wasescha ei plinavon in fetg bien cantadur. Cun sia ferma e sonora vusch da tenor ei el adina beinvegnius a differents chors da project en Svizra ed era egl exteriur.